Ansvarsforhold

ANSVAR FOR PRAKTISERING AV YOGA

Yogaloftet forholder seg til normale etiske retningslinjer som gjelder generelt i det norske samfunn.
I tillegg følger vi de yogiske prinsipper knyttet til åpenhet, ærlighet og redelighet.

Yogaloftet tilbyr en forsvarlig yogaundervisning med elevens helse i fokus.
Dog vil den enkelte elev selv ha ansvar for å utøve yoga på en slik måte at egen helse/kropp ivaretas.
Det er kun eleven selv som vet om eventuelle skader/plager som må tas hensyn til.

Det er svært viktig at eleven følger lærerens anvisninger mht å ta hensyn til egne skader og slitasjer.

Yoga skal utøves med sunn fornuft, tålmodighet og ro.

Yogaloftet er ikke ansvarlig for evt. skader eleven pådrar seg under utførelsen av yoga. Eleven må selv ta ansvar for utføringen på en slik måte at skader ikke skjer. Ved påmelding bekrefter eleven å følge disse retningslinjene.

Det er ikke anledning til å delta på kurs, workshops eller retreater hvis man er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Yogaloftet har anledning til å utvise eller ekskludere elever som ikke følger normale etiske retningslinjer.  Dette vil meddeles skriftlig etter avholdt samtale.

Copyright Yogaloftet Oslo.